Bảng mã màu
Bạn có thể dùng mã màu cho việc chỉnh sửa màu sắc

Bảng chọn màu: (Thêm dấu # trước các mã màu chưa có dấu #)


#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011
Tên màuMã CodeMàu
Black#000000
Grey0#150517
Grey18#250517
Grey21#2B1B17
Grey23#302217
Grey24#302226
Grey25#342826
Grey26#34282C
Grey27#382D2C
Grey28#3b3131
Grey29#3E3535
Grey30#413839
Grey31#41383C
Grey32#463E3F
Grey34#4A4344
Grey35#4C4646
Grey36#4E4848
Grey37#504A4B
Grey38#544E4F
Grey39#565051
Grey40#595454
Grey41#5C5858
Grey42#5F5A59
Grey43#625D5D
Grey44#646060
Grey45#666362
Grey46#696565
Grey47#6D6968
Grey48#6E6A6B
Grey49#726E6D
Grey50#747170
Grey#736F6E
Slate Grey4#616D7E
Slate Grey#657383
Light Steel Blue4#646D7E
Light Slate Grey#6D7B8D
Cadet Blue4#4C787E
Dark Slate Grey4#4C7D7E
Thistle4#806D7E
Medium Slate Blue#5E5A80
Medium Purple4#4E387E
Midnight Blue#151B54
Dark Slate Blue#2B3856
Dark Slate Grey#25383C
Dim Grey#463E41
Cornflower Blue#151B8D
Royal Blue4#15317E
Slate Blue4#342D7E
Royal Blue#2B60DE
Royal Blue1#306EFF
Royal Blue2#2B65EC
Royal Blue3#2554C7
Deep Sky Blue#3BB9FF
Deep Sky Blue2#38ACEC
Slate Blue#357EC7
Deep Sky Blue3#3090C7
Deep Sky Blue4#25587E
Dodger Blue#1589FF
Dodger Blue2#157DEC
Dodger Blue3#1569C7
Dodger Blue4#153E7E
Steel Blue4#2B547E
Steel Blue#4863A0
Slate Blue2#6960EC
Violet#8D38C9
Medium Purple3#7A5DC7
Medium Purple#8467D7
Medium Purple2#9172EC
Medium Purple1#9E7BFF
Light Steel Blue#728FCE
Steel Blue3#488AC7
Steel Blue2#56A5EC
Steel Blue1#5CB3FF
Sky Blue3#659EC7
Sky Blue4#41627E
Slate Blue#737CA1
Slate Grey3#98AFC7
Violet Red#F6358A
Violet Red2#E4317F
Deep Pink#F52887
Deep Pink2#E4287C
Deep Pink3#C12267
Deep Pink4#7D053F
Medium Violet Red#CA226B
Violet Red3#C12869
Firebrick#800517
Violet Red4#7D0541
Maroon4#7D0552
Maroon#810541
Maroon3#C12283
Maroon2#E3319D
Maroon1#F535AA
Magenta#FF00FF
Magenta1#F433FF
Magenta2#E238EC
Magenta3#C031C7
Medium Orchid#B048B5
Medium Orchid1#D462FF
Medium Orchid2#C45AEC
Medium Orchid3#A74AC7
Medium Orchid4#6A287E
Purple#8E35EF
Purple1#893BFF
Purple2#7F38EC
Purple3#6C2DC7
Purple4#461B7E
Dark Orchid4#571B7E
Dark Orchid#7D1B7E
Dark Violet#842DCE
Dark Orchid3#8B31C7
Dark Orchid2#A23BEC
Dark Orchid1#B041FF
Plum4#7E587E
Pale Violet Red#D16587
Pale Violet Red1#F778A1
Pale Violet Red2#E56E94
Pale Violet Red3#C25A7C
Pale Violet Red4#7E354D
Plum#B93B8F
Plum1#F9B7FF
Plum2#E6A9EC
Plum3#C38EC7
Thistle#D2B9D3
Thistle3#C6AEC7
Lavendar Blush2#EBDDE2
Lavendar Blush3#C8BBBE
Thistle2#E9CFEC
Thistle1#FCDFFF
Lavendar#E3E4FA
Lavendar Blush#FDEEF4
Light Steel Blue1#C6DEFF
Light Blue#ADDFFF
Light Blue1#BDEDFF
Light Cyan#E0FFFF
Slate Grey1#C2DFFF
Slate Grey2#B4CFEC
Light Steel Blue2#B7CEEC
Turquoise1#52F3FF
Cyan#00FFFF
Cyan1#57FEFF
Cyan2#50EBEC
Turquoise2#4EE2EC
Medium Turquoise#48CCCD
Turquoise#43C6DB
Dark Slate Grey1#9AFEFF
Dark Slate Grey2#8EEBEC
Dark Slate Grey3#78C7C7
Cyan3#46C7C7
Turquoise3#43BFC7
Cadet Blue3#77BFC7
Pale Turquoise3#92C7C7
Light Blue2#AFDCEC
Dark Turquoise#3B9C9C
Cyan4#307D7E
Light Sea Green#3EA99F
Light Sky Blue#82CAFA
Light Sky Blue2#A0CFEC
Light Sky Blue3#87AFC7
Sky Blue#82CAFF
Sky Blue2#B0E2FF
Light Sky Blue4#566D7E
Sky Blue#6698FF
Light Slate Blue#736AFF
Light Cyan2#CFECEC
Light Cyan3#AFC7C7
Light Cyan4#717D7D
Light Blue3#95B9C7
Light Blue4#5E767E
Pale Turquoise4#5E7D7E
Dark Sea Green4#617C58
Medium Aquamarine#348781
Medium Sea Green#306754
Sea Green#4E8975
Dark Green#254117
Sea Green4#387C44
Forest Green#4E9258
Medium Forest Green#347235
Spring Green4#347C2C
Dark Olive Green4#667C26
Chartreuse4#437C17
Green4#347C17
Medium Spring Green#348017
Spring Green#4AA02C
Lime Green#41A317
Spring Green#4AA02C
Dark Sea Green#8BB381
Dark Sea Green3#99C68E
Green3#4CC417
Chartreuse3#6CC417
Yellow Green#52D017
Spring Green3#4CC552
Sea Green3#54C571
Spring Green2#57E964
Spring Green1#5EFB6E
Sea Green2#64E986
Sea Green1#6AFB92
Dark Sea Green2#B5EAAA
Dark Sea Green1#C3FDB8
Green#00FF00
Lawn Green#87F717
Green1#5FFB17
Green2#59E817
Chartreuse2#7FE817
Chartreuse#8AFB17
Green Yellow#B1FB17
Dark Olive Green1#CCFB5D
Dark Olive Green2#BCE954
Dark Olive Green3#A0C544
Yellow#FFFF00
Yellow1#FFFC17
Khaki1#FFF380
Khaki2#EDE275
Goldenrod#EDDA74
Gold2#EAC117
Gold1#FDD017
Goldenrod1#FBB917
Goldenrod2#E9AB17
Gold#D4A017
Gold3#C7A317
Goldenrod3#C68E17
Dark Goldenrod#AF7817
Khaki#ADA96E
Khaki3#C9BE62
Khaki4#827839
Dark Goldenrod1#FBB117
Dark Goldenrod2#E8A317
Dark Goldenrod3#C58917
Sienna1#F87431
Sienna2#E66C2C
Dark Orange#F88017
Dark Orange1#F87217
Dark Orange2#E56717
Dark Orange3#C35617
Sienna3#C35817
Sienna#8A4117
Sienna4#7E3517
Indian Red4#7E2217
Dark Orange3#7E3117
Salmon4#7E3817
Dark Goldenrod4#7F5217
Gold4#806517
Goldenrod4#805817
Light Salmon4#7F462C
Chocolate#C85A17
Coral3#C34A2C
Coral2#E55B3C
Coral#F76541
Dark Salmon#E18B6B
Salmon1#F88158
Salmon2#E67451
Salmon3#C36241
Light Salmon3#C47451
Light Salmon2#E78A61
Light Salmon#F9966B
Sandy Brown#EE9A4D
Hot Pink#F660AB
Hot Pink1#F665AB
Hot Pink2#E45E9D
Hot Pink3#C25283
Hot Pink4#7D2252
Light Coral#E77471
Indian Red1#F75D59
Indian Red2#E55451
Indian Red3#C24641
Red#FF0000
Red1#F62217
Red2#E41B17
Firebrick1#F62817
Firebrick2#E42217
Firebrick3#C11B17
Pink#FAAFBE
Rosy Brown1#FBBBB9
Rosy Brown2#E8ADAA
Pink2#E7A1B0
Light Pink#FAAFBA
Light Pink1#F9A7B0
Light Pink2#E799A3
Pink3#C48793
Rosy Brown3#C5908E
Rosy Brown#B38481
Light Pink3#C48189
Rosy Brown4#7F5A58
Light Pink4#7F4E52
Pink4#7F525D
Lavendar Blush4#817679
Light Goldenrod4#817339
Lemon Chiffon4#827B60
Lemon Chiffon3#C9C299
Light Goldenrod3#C8B560
Light Golden2#ECD672
Light Goldenrod#ECD872
Light Goldenrod1#FFE87C
Lemon Chiffon2#ECE5B6
Lemon Chiffon#FFF8C6
Light Goldenrod Yellow#FAF8CC
Color & NameR-G-B EquivalentHexadecimal #
GhostWhite248 248 255#F8F8FF
WhiteSmoke245 245 245#F5F5F5
Gainsboro220 220 220#DCDCDC
White255 255 255#FFFFFF
Black0 0 0#000000
DimGray105 105 105#696969
LightGray211 211 211#D3D3D3
Gray190 190 190#BEBEBE
Gray1128 28 28#1C1C1C
Gray2154 54 54#363636
Gray3179 79 79#4F4F4F
Gray41105 105 105#696969
Gray51130 130 130#828282
Gray61156 156 156#9C9C9C
Gray71181 181 181#B5B5B5
Gray81207 207 207#CFCFCF
Gray91232 232 232#E8E8E8
DarkGray169 169 169#A9A9A9
LightSlateGray119 136 153#778899
SlateGray112 128 144#708090
SlateGray1198 226 255#C6E2FF
SlateGray2185 211 238#B9D3EE
SlateGray3159 182 205#9FB6CD
SlateGray4108 123 139#6C7B8B
DarkSlateGray47 79 79#2F4F4F
DarkSlateGray1151 255 255#97FFFF
DarkSlateGray2141 238 238#8DEEEE
DarkSlateGray3121 205 205#79CDCD
DarkSlateGray482 139 139#528B8B
PaleGoldenrod238 232 170#EEE8AA
FloralWhite255 250 240#FFFAF0
LightGoldenrodYellow250 250 210#FAFAD2
SaddleBrown139 69 19#8B4513
Sienna160 82 45#A0522D
OldLace253 245 230#FDF5E6
Linen250 240 230#FAF0E6
PapayaWhip255 239 213#FFEFD5
BlanchedAlmond255 235 205#FFEBCD
Moccasin255 228 181#FFE4B5
Peru205 133 63#CD853F
Beige245 245 220#F5F5DC
SandyBrown244 164 96#F4A460
Snow1255 250 250#FFFAFA
Snow2238 233 233#EEE9E9
Snow3205 201 201#CDC9C9
Snow4139 137 137#8B8989
Seashell1255 245 238#FFF5EE
Seashell2238 229 222#EEE5DE
Seashell3205 197 191#CDC5BF
Seashell4139 134 130#8B8682
AntiqueWhite250 235 215#FAEBD7
AntiqueWhite1255 239 219#FFEFDB
AntiqueWhite2238 223 204#EEDFCC
AntiqueWhite3205 192 176#CDC0B0
AntiqueWhite4139 131 120#8B8378
Bisque1255 228 196#FFE4C4
Bisque2238 213 183#EED5B7
Bisque3205 183 158#CDB79E
Bisque4139 125 107#8B7D6B
PeachPuff1255 218 185#FFDAB9
PeachPuff2238 203 173#EECBAD
PeachPuff3205 175 149#CDAF95
PeachPuff4139 119 101#8B7765
NavajoWhite1255 222 173#FFDEAD
NavajoWhite2238 207 161#EECFA1
NavajoWhite3205 179 139#CDB38B
NavajoWhite4139 121 94#8B795E
LemonChiffon1255 250 205#FFFACD
LemonChiffon2238 233 191#EEE9BF
LemonChiffon3205 201 165#CDC9A5
LemonChiffon4139 137 112#8B8970
Cornsilk1255 248 220#FFF8DC
Cornsilk2238 232 205#EEE8CD
Cornsilk3205 200 177#CDC8B1
Cornsilk4139 136 120#8B8878
Ivory1255 255 240#FFFFF0
Ivory2238 238 224#EEEEE0
Ivory3205 205 193#CDCDC1
Ivory4139 139 131#8B8B83
MintCream245 255 250#F5FFFA
Honeydew1240 255 240#F0FFF0
Honeydew2224 238 224#E0EEE0
Honeydew3193 205 193#C1CDC1
Honeydew4131 139 131#838B83
LavenderBlush1255 240 245#FFF0F5
LavenderBlush2238 224 229#EEE0E5
LavenderBlush3205 193 197#CDC1C5
LavenderBlush4139 131 134#8B8386
Lavender230 230 250#E6E6FA
MistyRose1255 228 225#FFE4E1
MistyRose2238 213 210#EED5D2
MistyRose3205 183 181#CDB7B5
MistyRose4139 125 123#8B7D7B
Azure1240 255 255#F0FFFF
Azure2224 238 238#E0EEEE
Azure3193 205 205#C1CDCD
Azure4131 139 139#838B8B
AliceBlue240 248 255#F0F8FF
LightSlateBlue132 112 255#8470FF
MediumSlateBlue123 104 238#7B68EE
SlateBlue106 90 205#6A5ACD
SlateBlue1131 111 255#836FFF
SlateBlue2122 103 238#7A67EE
SlateBlue3105 89 205#6959CD
SlateBlue471 60 139#473C8B
DarkSlateBlue72 61 139#483D8B
RoyalBlue65 105 225#4169E1
RoyalBlue172 118 255#4876FF
RoyalBlue267 110 238#436EEE
RoyalBlue358 95 205#3A5FCD
RoyalBlue439 64 139#27408B
Blue10 0 255#0000FF
Blue20 0 238#0000EE
DarkBlue0 0 139#00008B
NavyBlue0 0 128#000080
MidnightBlue25 25 112#191970
CornflowerBlue100 149 237#6495ED
MediumBlue0 0 205#0000CD
PowderBlue176 224 230#B0E0E6
DodgerBlue130 144 255#1E90FF
DodgerBlue228 134 238#1C86EE
DodgerBlue324 116 205#1874CD
DodgerBlue416 78 139#104E8B
SteelBlue70 130 180#4682B4
SteelBlue199 184 255#63B8FF
SteelBlue292 172 238#5CACEE
SteelBlue379 148 205#4F94CD
SteelBlue454 100 139#36648B
DeepSkyBlue10 191 255#00BFFF
DeepSkyBlue20 178 238#00B2EE
DeepSkyBlue30 154 205#009ACD
DeepSkyBlue40 104 139#00688B
SkyBlue135 206 235#87CEEB
SkyBlue1135 206 255#87CEFF
SkyBlue2126 192 238#7EC0EE
SkyBlue3108 166 205#6CA6CD
SkyBlue474 112 139#4A708B
LightSkyBlue135 206 250#87CEFA
LightSkyBlue1176 226 255#B0E2FF
LightSkyBlue2164 211 238#A4D3EE
LightSkyBlue3141 182 205#8DB6CD
LightSkyBlue496 123 139#607B8B
LightSteelBlue176 196 222#B0C4DE
LightSteelBlue1202 225 255#CAE1FF
LightSteelBlue2188 210 238#BCD2EE
LightSteelBlue3162 181 205#A2B5CD
LightSteelBlue4110 123 139#6E7B8B
LightBlue173 216 230#ADD8E6
LightBlue1191 239 255#BFEFFF
LightBlue2178 223 238#B2DFEE
LightBlue3154 192 205#9AC0CD
LightBlue4104 131 139#68838B
LightCyan1224 255 255#E0FFFF
LightCyan2209 238 238#D1EEEE
LightCyan3180 205 205#B4CDCD
LightCyan4122 139 139#7A8B8B
CadetBlue95 158 160#5F9EA0
CadetBlue1152 245 255#98F5FF
CadetBlue2142 229 238#8EE5EE
CadetBlue3122 197 205#7AC5CD
CadetBlue483 134 139#53868B
PaleTurquoise175 238 238#AFEEEE
PaleTurquoise1187 255 255#BBFFFF
PaleTurquoise2174 238 238#AEEEEE
PaleTurquoise3150 205 205#96CDCD
PaleTurquoise4102 139 139#668B8B
MediumTurquoise72 209 204#48D1CC
DarkTurquoise0 206 209#00CED1
Turquoise64 224 208#40E0D0
Turquoise10 245 255#00F5FF
Turquoise20 229 238#00E5EE
Turquoise30 197 205#00C5CD
Turquoise40 134 139#00868B
Cyan10 255 255#00FFFF
Cyan20 238 238#00EEEE
Cyan30 205 205#00CDCD
DarkCyan0 139 139#008B8B
Aquamarine1127 255 212#7FFFD4
Aquamarine2118 238 198#76EEC6
Aquamarine3102 205 170#66CDAA
Aquamarine469 139 116#458B74
DarkSeaGreen143 188 143#8FBC8F
DarkSeaGreen1193 255 193#C1FFC1
DarkSeaGreen2180 238 180#B4EEB4
DarkSeaGreen3155 205 155#9BCD9B
DarkSeaGreen4105 139 105#698B69
SeaGreen46 139 87#2E8B57
SeaGreen184 255 159#54FF9F
SeaGreen278 238 148#4EEE94
SeaGreen367 205 128#43CD80
PaleGreen152 251 152#98FB98
PaleGreen1154 255 154#9AFF9A
PaleGreen2144 238 144#90EE90
PaleGreen3124 205 124#7CCD7C
PaleGreen484 139 84#548B54
SpringGreen10 255 127#00FF7F
SpringGreen20 238 118#00EE76
SpringGreen30 205 102#00CD66
SpringGreen40 139 69#008B45
Green10 255 0#00FF00
Green20 238 0#00EE00
Green30 205 0#00CD00
Green40 139 0#008B00
DarkGreen0 100 0#006400
MediumSeaGreen60 179 113#3CB371
LightSeaGreen32 178 170#20B2AA
LightGreen144 238 144#90EE90
LawnGreen124 252 0#7CFC00
MediumSpringGreen0 250 154#00FA9A
GreenYellow173 255 47#ADFF2F
Lime50 205 50#32CD32
YellowGreen154 205 50#9ACD32
ForestGreen34 139 34#228B22
Chartreuse1127 255 0#7FFF00
Chartreuse2118 238 0#76EE00
Chartreuse3102 205 0#66CD00
Chartreuse469 139 0#458B00
OliveDrab107 142 35#6B8E23
OliveDrab1192 255 62#C0FF3E
OliveDrab2179 238 58#B3EE3A
OliveDrab3154 205 50#9ACD32
OliveDrab4105 139 34#698B22
DarkOliveGreen85 107 47#556B2F
DarkOliveGreen1202 255 112#CAFF70
DarkOliveGreen2188 238 104#BCEE68
DarkOliveGreen3162 205 90#A2CD5A
DarkOliveGreen4110 139 61#6E8B3D
Khaki1255 246 143#FFF68F
Khaki2238 230 133#EEE685
Khaki3205 198 115#CDC673
Khaki4139 134 78#8B864E
DarkKhaki189 183 107#BDB76B
LightGoldenrod238 221 130#EEDD82
LightGoldenrod1255 236 139#FFEC8B
LightGoldenrod2238 220 130#EEDC82
LightGoldenrod3205 190 112#CDBE70
LightGoldenrod4139 129 76#8B814C
LightYellow1255 255 224#FFFFE0
LightYellow2238 238 209#EEEED1
LightYellow3205 205 180#CDCDB4
LightYellow4139 139 122#8B8B7A
Yellow1255 255 0#FFFF00
Yellow2238 238 0#EEEE00
Yellow3205 205 0#CDCD00
Yellow4139 139 0#8B8B00
Gold1255 215 0#FFD700
Gold2238 201 0#EEC900
Gold3205 173 0#CDAD00
Gold4139 117 0#8B7500
Goldenrod218 165 32#DAA520
Goldenrod1255 193 37#FFC125
Goldenrod2238 180 34#EEB422
Goldenrod3205 155 29#CD9B1D
Goldenrod4139 105 20#8B6914
DarkGoldenrod184 134 11#B8860B
DarkGoldenrod1255 185 15#FFB90F
DarkGoldenrod2238 173 14#EEAD0E
DarkGoldenrod3205 149 12#CD950C
DarkGoldenrod4139 101 8#8B658B
RosyBrown188 143 143#BC8F8F
RosyBrown1255 193 193#FFC1C1
RosyBrown2238 180 180#EEB4B4
RosyBrown3205 155 155#CD9B9B
RosyBrown4139 105 105#8B6969
IndianRed205 92 92#CD5C5C
IndianRed1255 106 106#FF6A6A
IndianRed2238 99 99#EE6363
IndianRed3205 85 85#CD5555
IndianRed4139 58 58#8B3A3A
Sienna1255 130 71#FF8247
Sienna2238 121 66#EE7942
Sienna3205 104 57#CD6839
Sienna4139 71 38#8B4726
Burlywood222 184 135#DEB887
Burlywood1255 211 155#FFD39B
Burlywood2238 197 145#EEC591
Burlywood3205 170 125#CDAA7D
Burlywood4139 115 85#8B7355
Wheat245 222 179#F5DEB3
Wheat1255 231 186#FFE7BA
Wheat2238 216 174#EED8AE
Wheat3205 186 150#CDBA96
Wheat4139 126 102#8B7E66
Tan210 180 140#D2B48C
Tan1255 165 79#FFA54F
Tan2238 154 73#EE9A49
Tan3205 133 63#CD853F
Tan4139 90 43#8B5A2B
Chocolate210 105 30#D2691E
Chocolate1255 127 36#FF7F24
Chocolate2238 118 33#EE7621
Chocolate3205 102 29#CD661D
Chocolate4139 69 19#8B4513
Firebrick178 34 34#B22222
Firebrick1255 48 48#FF3030
Firebrick2238 44 44#EE2C2C
Firebrick3205 38 38#CD2626
Firebrick4139 26 26#8B1A1A
Brown165 42 42#A52A2A
Brown1255 64 64#FF4040
Brown2238 59 59#EE3B3B
Brown3205 51 51#CD3333
Brown4139 35 35#8B2323
Salmon250 128 114#FA8072
Salmon1255 140 105#FF8C69
Salmon2238 130 98#EE8262
Salmon3205 112 84#CD7054
Salmon4139 76 57#8B4C39
LightSalmon1255 160 122#FFA07A
LightSalmon2238 149 114#EE9572
LightSalmon3205 129 98#CD8162
LightSalmon4139 87 66#8B5742
Orange1255 165 0#FFA500
Orange2238 154 0#EE9A00
Orange3205 133 0#CD8500
Orange4139 90 0#8B5A00
DarkOrange255 140 0#FF8C00
DarkOrange1255 127 0#FF7F00
DarkOrange2238 118 0#EE7600
DarkOrange3205 102 0#CD6600
DarkOrange4139 69 0#8B4500
LightCoral240 128 128#F08080
Coral255 127 80#FF7F50
Coral1255 114 86#FF7256
Coral2238 106 80#EE6A50
Coral3205 91 69#CD5B45
Coral4139 62 47#8B3E2F
Tomato1255 99 71#FF6347
Tomato2238 92 66#EE5C42
Tomato3205 79 57#CD4F39
Tomato4139 54 38#8B3626
OrangeRed1255 69 0#FF4500
OrangeRed2238 64 0#EE4000
OrangeRed3205 55 0#CD3700
OrangeRed4139 37 0#8B2500
Red1255 0 0#FF0000
Red2238 0 0#EE0000
Red3205 0 0#CD0000
DarkRed139 0 0#8B0000
Rouge198 0 0#C60000
Crimson220 20 60#DC143C
DeepPink1255 20 147#FF1493
DeepPink2238 18 137#EE1289
DeepPink3205 16 118#CD1076
DeepPink4139 10 80#8B0A50
HotPink255 105 180#FF69B4
HotPink1255 110 180#FF6EB4
HotPink2238 106 167#EE6AA7
HotPink3205 96 144#CD6090
HotPink4139 58 98#8B3A62
Pink255 192 203#FFC0CB
Pink1255 181 197#FFB5C5
Pink2238 169 184#EEA9B8
Pink3205 145 158#CD919E
Pink4139 99 108#8B636C
LightPink255 182 193#FFB6C1
LightPink1255 174 185#FFAEB9
LightPink2238 162 173#EEA2AD
LightPink3205 140 149#CD8C95
LightPink4139 95 101#8B5F65
PaleVioletRed219 112 147#DB7093
PaleVioletRed1255 130 171#FF82AB
PaleVioletRed2238 121 159#EE799F
PaleVioletRed3205 104 137#CD6889
PaleVioletRed4139 71 93#8B475D
Maroon176 48 96#B03060
Maroon1255 52 179#FF34B3
Maroon2238 48 167#EE30A7
Maroon3205 41 144#CD2990
Maroon4139 28 98#8B1C62
VioletRed208 32 144#D02090
VioletRed1255 62 150#FF3E96
VioletRed2238 58 140#EE3A8C
VioletRed3205 50 120#CD3278
VioletRed4139 34 82#8B2252
Magenta1255 0 255#FF00FF
Magenta2238 0 238#EE00EE
Magenta3205 0 205#CD00CD
DarkMagenta139 0 139#8B008B
Orchid218 112 214#DA70D6
Orchid1255 131 250#FF83FA
Orchid2238 122 233#EE7AE9
Orchid3205 105 201#CD69C9
Orchid4139 71 137#8B4789
Plum221 160 221#DDA0DD
Plum1255 187 255#FFBBFF
Plum2238 174 238#EEAEEE
Plum3205 150 205#CD96CD
Plum4139 102 139#8B668B
MediumOrchid186 85 211#BA55D3
MediumOrchid1224 102 255#E066FF
MediumOrchid2209 95 238#D15FEE
MediumOrchid3180 82 205#B452CD
MediumOrchid4122 55 139#7A378B
DarkOrchid153 50 204#9932CC
DarkOrchid1191 62 255#BF3EFF
DarkOrchid2178 58 238#B23AEE
DarkOrchid3154 50 205#9A32CD
DarkOrchid4104 34 139#68228B
MediumVioletRed199 21 133#C71585
Violet238 130 238#EE82EE
DarkViolet148 0 211#9400D3
BlueViolet138 43 226#8A2BE2
Purple128 0 128#800080
Purple1160 32 240#A020F0
Purple2155 48 255#9B30FF
Purple3145 44 238#912CEE
Purple4125 38 205#7D26CD
Purple585 26 139#551A8B
MediumPurple147 112 219#9370DB
MediumPurple1171 130 255#AB82FF
MediumPurple2159 121 238#9F79EE
MediumPurple3137 104 205#8968CD
MediumPurple493 71 139#5D478B
Thistle216 191 216#D8BFD8
Thistle1255 225 255#FFE1FF
Thistle2238 210 238#EED2EE
Thistle3205 181 205#CDB5CD
Thistle4139 123 139#8B7B8B
AntiqueGold221 196 136#DDC488
AgedPaper236 171 83#ECAB53
Silver192 192 192#C0C0C0
Teal0 128 128#008080
Blush255 204 153#FFCC99